Seminarium doktorskie UJ:

Etnografia organizacji

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.

 

Cel kursu

Etnografia organizacji określana bywa jako ergonografia (termin Barbary Czarniawskiej) - zapis życia codziennego w miejscu pracy. Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami jakościowymi w naukach społecznych i rozwinięcie ich umiejetnosci posługiwania się nimi do badaę współczesnych miejsc pracy.

Up


Zagadnienia

Organizacje, ludzie, kultura. Wprowadzenia teoretyczne do metodologii badań jakosciowych organizacji. Metody badawcze: obserwacja nieuczestnicząca, obserwacja uczestnicząca, wywiad, badanie tekstu. Pisanie etnografii: interpretacja materiału, zapis etnograficzny. Ergonografia.

Up


Forma zajęć

Wykłady i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

Obecność obowiązkowa na 70% zajęć.

Przygotowanie i prezentacja projektu badawczego w parach.

30 min na całośc każdej prezentacji.

Obowiązkiem jest uczestniczenie w całych zjęciach, nie tylko własnej prezentacji.

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zapisać się na projekt.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Metodologia (Me): 0-100

Zawartość merytoryczna (M): 0-100

Prezentacja (P): 0-100

Raport - zbiorcza ocena w punktach

0-100

 

 

Up


Terminy seminariów

Wtorki: 16:45-18:15

sala: 2.118


 1. Wprowadzenie: Etnografia organizacji jako metodologia
  Kostera, M. (2010) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 68-96.
  Wykład: Kultura
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 29-38.
  Etnografia w zarządzaniu - wywiad z dr Pawłem Krzyworzeką


 2. Wykład: Obserwacja nieuczestnicząca i uczestnicząca
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 101-120.


 3. Wykład: Wywiad
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 121-141.


 4. Wykład: Analiza tekstu
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 142-156.


 5. Wykład: Badanie wyobraźni. Collage narracyjny
  Literatura: Kostera, Monika (2015) "Collage narracyjny", in: Monika Kostera (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 81-91.
  Kostera, Monika (2013) "Helikon S.A., czyli o sztuce, zarządzaniu i inspiracji" Culture Management 6/2, s. 46-53.


 6. Wykład: Jak czytać przestrzeń?
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Konwersatorium: Badanie przestrzeni organizacyjnej.
  Literatura: rozdział Ewy Filipp "Opowieść o Ścianie Płaczu, podejrzliwości i potrzebie uznania" z książki pod red. M.Kostery (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin, s. 59-72.


 7. Konwersatorium: Kryteria i zasady w badaniach jakościowych.
  Literatura: Kociatkiewicz, Jerzy i Monika Kostera (2014) "Zaangażowane badania jakościowe", Problemy Zarządzania, 1, 9-17, DOI: 10.7172/1644-9584.45.1 8. Prezentacje


 9. Prezentacje


 10. Konwersatorium: Poezja i zarządzanie
  Literatura: rozdział Moniki Kostera i Joanny Średnickiej z książki pod red. M.Kostery i B. Nierenberga (2016) (red.) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym. Kraków: WUJ, s. @; 11. Konwersatorium: Rola kierownika: organizacje sztuki.
  Literatura: rozdział Piotra Grabowskiego "Centrum Sztuki - dyrektor w sferze kultury" z książki pod red. M.Kostery Szef polski. Warszawa: Sedno. s.231-241;   rozdział Mileny Bajer "Klub kultury" z książki pod red. M.Kostery Szef polski. Warszawa: Sedno. s.105-118;
  Prezentacje

 12. Prezentacja gościnna: Dr Tomasz Ludwicki o badaniach etnograficznych w trudnym terenie.
  Prezentacje

 13. Konwersatorium: Tworzenie kategorii.
  Prezentacje

 14. Konwersatorium: O pisaniu i czytaniu.
  Prezentacje
Up


 

OgłoszeniaUp


 

Co można badać?

Każdy uczestnik seminarium wybiera sobie teren badawczy ktry jego czy ją interesuje. Powinno to być miejsce które 1) naprawdę zaangażuje magistranta (bo spędzi tam dużo czasu), 2) do którego ma dpobry dostęp albo będzie w stanie taki dostęp uzyskać. Zaświadczenia, że jest się studentem można otrzymać z Dziekanatu. W razie potrzeby wystawiam też listy polecające.

Można badać tylko 1 teren do pracy magisterskiej/ doktorskiej.

Możliwe tereny badawcze na seminarium:

1) Organizacje:

 • przedsiębiorstwa (korporacje, małe firmy, firmy przedziębiorcze, spółdzielnie, etc. - np. IKEA)
 • organizacje sektora publicznego (minsiterstwa, urzędy publiczne, agencje rządowe, etc. - np. GUS)
 • organizacje pozarządowe (pomocowe, społeczne, związane z ideą lub ruchem społęcznym, np. Greenpeace)
 • organizacje kulturalne (muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie, etc. - np. Opera Narodowa w Warszawie)
 • organizacje edukacyjne (szkoła, przedszkola, uniwersytety, etc. - np. Akademia L. Koźmińskiego)
 • organizacje usługowe (prywatne, np. restauracje i publiczne, np. transport miejski - np. Autobusy ZTM)
 • organizacje nieformalne (np. squat organizujący wydarzenia kulturowe)
 • organizacje religijne (np. parafia luterańska św. Trójcy w Warszawie)
 • służby mundurowe i porządkowe (np. komenda straży pożarnej)
 • organizacje efemeryczne (np. spontaniczna samo-organizacja mieszkańców wioski w trakcie powodzi)
 • organizacje szarej strefy (np. osoby z innych krajów przebywające w Polsce, sprzątające mieszkania prywatne)

2) Zorganizowane sfery życia społecznego

 • i zorganizowane religie (np. Muzułmanie w Polsce)
 • zorganizowane profesje (np. weterynarze w Polsce)
 • organizacyjne przejawy funkcjonowania subkultur (np. ulubione lokale hipsterów)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Warszawie)

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

Warunek nienegocjowalny ograniczający: metodologia badań (przyjmuję wyłącznie prace przygotowane przy pomocy etnografii organizacji - opis w lekturze obowiązkowej poniżej)

Nie można badać firmy, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem

Up


Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (2016) (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

Up


Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Glinka, Beata i Monika Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Postuła, Agnieszka (2010) Informatycy i organizacje. Warszawa: WAiP.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.

Up


Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów (freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)

Up

Back

Back to Index