Etnografia organizacji i komunikacja międzykuturowa (MSD)

 

Cel kursu

Zagadnienia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Kontakt


Cel kursu

Etnografia pracy określana bywa jako ergonografia (termin Barbary Czarniawskiej) - zapis życia codziennego w miejscu pracy. Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami jakościowymi w naukach społecznych i rozwinięcie ich umiejętności posługiwania się nimi do badań współczesnych miejsc pracy.

 

Up


Zagadnienia

Organizacje, ludzie, kultura. Wprowadzenia teoretyczne do metodologii badań jakościowych organizacji. Metody badawcze: obserwacja nieuczestnicząca, obserwacja uczestnicząca, wywiad, badanie tekstu. Pisanie etnografii: interpretacja materiału, zapis etnograficzny. Ergonografia.

Up


Forma zajęć

Wykłady i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

Ze względu na specyfikę grupy wprowadzone zostają modyfikacje w kryteriach zaliczenia. Dodana jest trzecia ścieżka zaliczenia (na max 3) - opis poniżej. Dodatkowo obecność na zajęciach nie w pełni nieobowiązkowa - z wyjątkiem włąsnej prezentacji na której należy być obecnym by uzyskać zaliczenie.

1) Projekt badawczy - forma dwutorowa (zaliczenie ma max 4 i na max 5)

LUB

2) Zaliczenie na max 3: prezentacja referatu na podstawie podanej przeze mnie lektury (rozdział z książki wyznaczony przez mnie, forma ta wymaga kontaktu najpóźniej 19/XI celem przydzielenia rozdziału). Referat przygotowuje grupa i prezentowany jest podczas zajęć do tego przeznaczonych.

Wszystkie projekty opracowywane są w grupach.

Kontakt

Konsekwencja plagiatu i/lub mistyfikacji będzie ocena niedostateczna! Prace sprawdzam dokładnie.

Punktacja

projekty "większe"

80-100 = bdb

70-80   = db+

50-70   = db

40-50   = dst+

20-40   = dst

0-20     = ndst

projekty "mniejsze"

suma Prezentacja - 20 i skala jak powyżej

referat z rozdziału

suma Prezentacja - 50 i skala jak powyżej

 

 

Drodzy Studenci,

Chciałabym podziękować Wam za pracę w trakcie tego semestru - wiele spośród Waszych prac zaliczeniowych reprezentuje szczególnie wysoki poziom, można je właściwie traktować jako zaczątki prac magisterskich. Nie zdarzyło mi sie dotąd wystawić tylu celujących ocen z jednego kursu - to premia za pracę, ale i za etnograficzny talent, który niektórzy z Was przejawiają. Serdecznie zachęcam do kontynuacji badań etnograficznych, w ramach prac magisterskich, może w przyszłości doktorskich i/lub w prakctyce zawodowej (w pracy konsultanta, coacha, czy nowoczesnego menedżera).

Wasze prace zachowuję na pamiątkę i mam nadzieję, że studenci którzy napisali bardzo dobre prace udostępnią je do publikacji na mojej stronie.

Pozdrawiam

MK

 

Oceny

 

Najciekawsze prace zaliczeniowe z przedmiotu Etnografia organizacji

Up


Program zajęć

czwartki 12-14:00

sala B 105

 1. 8/X/2009. Wykład: Organizacje/ Kultura (tu można pobrać materiały do zajęć w formacie pdf) / Podział na grupy
 2. 15/X. Wykład: Obserwacja uczestnicząca (tu można pobrać materiały do zajęć w formacie pdf)Obserwacja nieuczestnicząca i bezpośrednia (tu można pobrać materiały do zajęć w formacie pdf)
 3. 22/X. Wykład: Wywiad otwarty/ Zbieranie definicji wykonawczych (tu można pobrać materiały do zajęć w formacie pdf)
 4. 29/X. Wykład: Analiza tekstu (tu można pobrać materiały do zajęć w formacie pdf)
 5. 5/XI. Konwersatorium: Komunikacja międzykulturowa. Literatura: rozdział M.Wojtkiewicz (2007) "Klan spółdzielców" z książki pod red. M. Kostery Kultura organizacji, Gdańsk: GWP, s. 186-210.
 6. 12/XI. Konwersatorium. Komunikacja międzykulturowa.  Literatura: rozdział J. Kociatkiewicza (2007) "Społeczne konstruowanie miejsca pracy" z książki pod red. M. Kostery Kultura organizacji, Gdańsk: GWP, s. 234-252.
 7. 19/XI. Konwersatorium. Komunikacja międzykulturowa: Rytuały w organizacji - jak zapobiegać zjawiskom negatywnym przy pomocy programów komunikacyjnych?
 8. 26/XI. Konwersatorium. Wizerunek kulturowy polskiego przedsiębiorcy. Czy polska kultura wspiera przedsiębiorczość?
 9. 3/XII. Konwersatorium. Rozmowy z przestrzenią. Konsultacje. Projekty. Prezentacja.
 10. 10/XII. Prezentacje
 11. 17/XII. Prezentacje
 12. 7/I.2009. Prezentacje
 13. 14/I. Prezentacje
 14. 21/I. Prezentacje

Up


Literatura podstawowa

Up


Literatura uzupełniająca


Kontakt

Kontakt

Dyżur

 

 

Up

Back

Back to Index