PROBAD: Etnografia organizacji

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UW. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.

 

 

 

*

Moje dyżury w sesji: proszę o kontakt celem umówienia się


Cel kursu

Etnografia organizacji określana bywa jako ergonografia (termin Barbary Czarniawskiej) - zapis życia codziennego w miejscu pracy. Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami jakościowymi w naukach społecznych i rozwinięcie ich umiejetnosci posługiwania się nimi do badaę współczesnych miejsc pracy.

Up


Zagadnienia

Organizacje, ludzie, kultura. Wprowadzenia teoretyczne do metodologii badań jakosciowych organizacji. Metody badawcze: obserwacja nieuczestnicząca, obserwacja uczestnicząca, wywiad, badanie tekstu. Pisanie etnografii: interpretacja materiału, zapis etnograficzny. Ergonografia.

Up


Forma zajęć

Seminaria i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

Projekt badawczy

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zapisac się na projekt.

Konsekwencją plagiatu i/lub mistyfikacji będzie ocena niedostateczna! Plagiat powoduje wpisane oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy oraz zgłośzenie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej UW. Prace sprawdzam dokladnie.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Forma - prezentacja (F): 0-100

Metodologia (M): 0-100

Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100Metryczka badań (max. 3 strony)

Raport należy złożyć nie później niż ostatnie zajęcia z przedmiotu.

Poprawki

Można poprawiać z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Nie ma poprawek poza sesją poprawkową. W terminie I tylko pierwsze podejścia do zaliczenia. Nie istnieje możliwość wpisania oceny po terminie do USOS.

Przykładowe prace z zastosowaniem podobnych metod badawczych   

Najciekawsze prace etnograficzne studentów

Up


Program zajęć

Poniedziałki: 11:30-13:00

sala: 406

 1. 20 luty 2023
  Wykład: Etnografia jako tradycja metodologiczna
  Literatura: Paweł Krzyworzeka (2015) "Etnografia" w: w: Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 27-36.
  Etnografia w zarządzaniu - wywiad z Pawłem Krzyworzeką

 2. 27 luty
  Wykład: Obserwacja nieuczestnicząca
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 101-120.

 3. 6 marca
  Wykład: Obserwacja uczestnicząca i bezpośrednia
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 101-120.

 4. 13 marca
  Wykład gościnny: Prof Malin Gawell, Södertörn University, Szwecja

 5. 20 marca
  Wykład: Wywiad
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 121-141.

 6. 27 marca
  Wykład: Analiza tekstu
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 142-156.

 7. 3 kwietnia
  Wykład: Antropologia wizualna
  Konwersatorium: Badanie wizualne doświadczania organizacji.
  Literatura: rozdział Ewy Filipp "Opowieść o Ścianie Płaczu, podejrzliwości i potrzebie uznania" z książki pod red. M.Kostery (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin, s. 59-72.


 8. 17 kwietnia
  Wykład: Problem badawczy
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s.


 9. 24 kwietnia
  Wykład: Studium przypadku
  Ćwiczenie: dyskusja nad przypadkiem. Proszę o przeczytanie tekstów przed zajęciami! Slajdy o Supersamie
  Krzysztof Obłój i Aleksandra Wąsowska (2015) "Studium przypadku", w: Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 51-60.
  Magdalena Wojtkiewicz (2007) "Supersam" w: Monika Kostera (red.) Kultura organizacji: Badania etnograficzne polskich firm. Gdańsk: GWP.

 10. 8 maja
  Wykład gościnny: Prof. Jerzy Kociatkiewicz, IMT-BS, Evry, Francja
  Interpretacja materiału badawczego - znaczenie kontektu


 11. 15 maja
  Prezentacje

 12. 22 maja
  Prezentacje

 13. 29 maja
  Prezentacje

 14. 5 czerwca
  Zasady powoływania sie i bibliografia.
  Link to filmu youtube o bibliografii.
  Literatura: Kociatkiewicz, Jerzy i Monika Kostera (2014) "Zaangażowane badania jakościowe", Problemy Zarządzania, 1, 9-17, DOI: 10.7172/1644-9584.45.1


 15. 12 czerwca
  Zaliczenie: Deliberacje

Up


OgłoszeniaUp


Co można badać?

Każdy uczestnik seminarium wybiera sobie teren badawczy ktry jego czy ją interesuje. Powinno to być miejsce które 1) naprawdę angażuje, 2) do którego ma dobry dostęp albo będzie w stanie taki dostęp uzyskać. Zaświadczenia, że jest się studentem można otrzymać z Dziekanatu. W razie potrzeby wystawiam też listy polecające.

Możliwe tereny badawcze na seminarium:

1) Organizacje:

 • przedsiębiorstwa (korporacje, małe firmy, firmy przedziębiorcze, spółdzielnie, etc. - np. IKEA)
 • organizacje sektora publicznego (minsiterstwa, urzędy publiczne, agencje rządowe, etc. - np. GUS)
 • organizacje pozarządowe (pomocowe, społeczne, związane z ideą lub ruchem społęcznym, np. Greenpeace)
 • organizacje kulturalne (muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie, etc. - np. Opera Narodowa w Warszawie)
 • organizacje edukacyjne (szkoła, przedszkola, uniwersytety, etc. - np. Akademia L. Koźmińskiego)
 • organizacje usługowe (prywatne, np. restauracje i publiczne, np. transport miejski - np. Autobusy ZTM)
 • organizacje nieformalne (np. squat organizujący wydarzenia kulturowe)
 • organizacje religijne (np. parafia luterańska św. Trójcy w Warszawie)
 • służby mundurowe i porządkowe (np. komenda straży pożarnej)
 • organizacje efemeryczne (np. spontaniczna samo-organizacja mieszkańców wioski w trakcie powodzi)
 • organizacje szarej strefy (np. osoby z innych krajów przebywające w Polsce, sprzątające mieszkania prywatne)

2) Zorganizowane sfery życia społecznego

 • zorganizowane religie (np. Muzułmanie w Polsce)
 • zorganizowane profesje (np. weterynarze w Polsce)
 • organizacyjne przejawy funkcjonowania subkultur (np. ulubione lokale hipsterów)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Warszawie)

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

Warunek nienegocjowalny ograniczający: metodologia badań (przyjmuję wyłącznie prace przygotowane przy pomocy etnografii organizacji - opis w lekturze obowiązkowej poniżej)

Nie można badać firmy, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem

Up


Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (2016) (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

Up


Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Glinka, Beata i Monika Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Pachirat, Timothy (2018) Among wolves: Ethnography and the immersive study of power. London: Routledge.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.

Up


Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów oTranscribe (bezpieczny freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)

Up

Back

Back to Index