Projektowanie badań naukowych

 

 

 

Cel kursu

Zagadnienia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Kontakt

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Ogłoszenia

 

Moje dyżury w sesji:

po umówieniu się


 

Cel kursu

Głównym celem kursu jest zapewnienie uczestnikom teoretycznych i praktycznych podstaw metodologii ilościowych i jakościowych stosowanych we współczesnych naukach społecznych.


Celami szczegółowymi są: prezentacja i analiza aktualnych metod badawczych, kryteriów i zasad prowadzenia badań, projektowania badań w celach badawczych i diagnostycznych.

W ramach kursu dyskutowane będą takie kwestie z obszaru metodologii badań społecznych jak: epistemologia i design badań, główne metody badawcze, badania literaturowe, pisanie raportów z badań.

Up


Zagadnienia

Podstawowe metody badawcze (ilościowe i jakościowe) wykorzystywane we wspólczesnych naukach społecznych. Interpretacja materiału badawczego. Badania literatury. Kryteria jakości badań.

Up


Forma zajęć

Wykłady i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

. forma egzaminu: egzamin w formie prezentacji końcowej plus esej;

. warunki zaliczenia: uzyskanie określonej z góry liczby punktów w ocenie prezentacji końcowej;

. warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: udział w zajęciach, prezentacja.


 

Projekt badawczy

Wszystkie projekty opracowywane są w grupach (grupy 3-osobowe) .

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zapisac się na projekt.

Konsekwencją plagiatu i/lub mistyfikacji będzie ocena niedostateczna! Plagiat powoduje wpisane oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy oraz zgłośzenie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Prace sprawdzam dokladnie.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Forma - prezentacja (F): 0-100

Metodologia (M): 0-100

Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100

30 min na każdą prezentację plus 5-15 min (w zależności od tematu zajęć) pytania i dyskusja. Należy dokładnie wykorzystać czas - nie za krótko, nie za długo.

Recenzje prezentacji już na stronie!

Raport

Raport (min. 3 strony, max dowolnie) modyfikuje ocenę prezentacji, tj. wzmacnia/osłabia jej części składowe.

Raport należy złożyć nie później niż ostatnie zajęcia z przedmiotu.

 

Poprawki: Można poprawiać z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Nie ma poprawek poza sesją poprawkową. W terminie I tylko pierwsze podejścia do zaliczenia. Nie istnieje możliwość wpisania oceny po terminie do USOS.

 

Przykładowe prace z zastosowaniem podobnych metod badawczych   

Najciekawsze prace etnograficzne studentów

Up


Program zajęć

Konwersatorium: wykłady i ćwiczenia

Wykłady

15 h

wtorki: 13:15-14:45 (1)

16:30-18:00 (2)

18:15-19:45 (3)

 

 1. Ontologia, epistemologia, metodologia.
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 15-67.
  2 marca

 2. Etnografia organizacji (metody jakościowe).  
  Literatura: Paweł Krzyworzeka (2015) "Etnografia" w: w: Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 27-36.
  16 marca

 3. Wywiad w badaniach jakościowych i mieszanych
  Literatura: Gudkova, Svetlana (2012) "Wywiad w badaniach jakościowych", w: Dariusz Jemielniak (red.) Badania jakośćiowe. Warszawa: PWN
  30 marca

 4. Metody ilościowe
  Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, Jerzy Wierzbiński i Grzegorz Król (2015) w: Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s.169-192.
  20 kwietnia

 5. Studium przypadku (metody mieszane).
  Analiza konwersacji (metody jakościowe).
  Krzysztof Obłój i Aleksandra Wąsowska (2015) w: Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 51-60.
  Monika Kostera (2003) Antropologia organizacji: Metodologia badań w terenie. Warszawa: PWN, s. 136.
  4 maja

 6. Metody oparte na sztuce, art based methods (metody jakościowe).
  Filipp, Ewa (2014) "Opowieść o Ścianie Płaczu, podejrzliwości i potrzebie uznania" M.Kostera (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin, s. 59-72.
  Warren, Samantha (2012) Having an eye for it: aesthetics, ethnography and the senses", Journal of Organizational Ethnography, 1/1, pp.107-118.
  18 maja

 7. Kryteria oceny jakości badań. Pisanie raportów z badań. Bibliografia.
  Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera (2014) "Zaangażowane badania jakościowe", Problemy Zarządzania, 1, 9-17, DOI: 10.7172/1644-9584.45.1
  Konwersatorium: planowanie i przygotowanie badań
  1 czerwca

 8. Podsumowanie zajęć: pytania, refleksje, konsultacje
  15 czerwca


Ćwiczenia
15 h

 1. Wprowadzenie, podział na grupy, zapisy na projekty zaliczeniowe.
  Ćwiczenie: wybór tematu badań
  9 marca

 2. Ćwiczenie: Co to jest rzeczywistość społeczna? Czy społeczeństwo istnieje? I kilka innych poważnych pytań.
  23 marca

 3. Metody inspirowane etnografią (jakościowe). (projekt musi być odmienny od prezentowanego podczas kursu Organizational Ethnography)
  Jak przygotować?: 1) jeden teren badawczy; 2) badania przy pomocy co najmniej 2 metod jakościowych; 3) opis i próba zrozumienia, brak wniosków normatywnych
  Prezentacje
  13 kwietnia

 4. Wywiad.
  Jak przygotować?: 1) wybrać rodzaj wywiadu; 2) dobrać odpowiednie osoby/ interlokutorów; 3) opis i próba zrozumienia
  Prezentacje
  27 kwietnia

 5. Badania ilościowe.
  Jak przygotować?: 1) hipoteza robocza; 2) próba, ankieta, 3) wnioski: analiza
  Skoncentrujcie się w szczególności na etapach przygotowania badań i co stanowiło na poszczególnym etapie trudnośc, co było ważne, budujące, ciekawe. Przedstawcie, jak podejmowaliście decyzje dotyczące przygotowania ankiety, poziomu pomiaru, skali, operatu losowania, rodzaju próby. Jak formułowaliście pytania? Czego chcieliście sie dowiedzieć w wyniku badań? Jak przebiegało samo realizowanie badań? Jakie popełniliście błędy? Co nie wyszło tak jak byście sobie tego życzyli? (może nie wyjśc - zajęcia są po to, żeby sie uczyć, nie by wszystko robić od razu idealnie :-) ) Jak oceniacie jakość Waszych badań? I wreszcie - grand finale - co wnieśliście w wiedzę w wyniku badań?
  Prezentacje
  11 maja

 6. Ćwiczenie: dyskusja nad przypadkiem. Proszę o przeczytanie tekstu przed zajęciami!
  Magdalena Wojtkiewicz (2007) "Supersam" w: Monika Kostera (red.) Kultura organizacji: Badania etnograficzne polskich firm. Gdańsk: GWP.
  25 maja

 7. Metody oparte na sztuce (jakościowe).
  Jak przygotować?: 1) jeden teren badawczy; 2) dobór odpowiednich rodzajów sztuki; 3) opowiedzieć i zastanowić się, co z wynika z badań dla codziennej rzeczywistości
  Prezentacje
  8 czerwca
Up

Literatura podstawowa

Up


Literatura uzupełniająca

Up


Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów oTranscribe (bezpieczny freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)


Kontakt

Dyżur


Up

Back

Back to Index