Prezentacje: Projektowanie Badań Naukowych

kontakt

 

Gdy raport wnosi coś zasadniczo i znacząco wykraczającego poza to, czego o projekcie dowiedziałam się z Wasze prezentacji, zmieniam oceny składowe za M (metody) i/lub T (treść). Zazwyczaj oceniam raport osobno i wyciągam średnią punktów (średnia za prezentację plus raport podzielone na dwa)

 

 


 

Prezentacje

80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst

Metoda (M)

Treść (T)

Prezentacja/ Forma (P)

13/04 Badania inspirowane etnografią

13:15

(1) "Młodzi milczący"


M : 98
T : 92
P : 94

Silne strony: dobrze przedstawiona geneza projektu; dobrze dobrana organizacja (nie jest organizacją zatrudniającą badaczy ale interesującą dla nich); odpowiedzialność za stronę etyczną; triangulacja poprawna; pytania badawcze odpowiednie do metodologii; bardzo dobre zaprojektowanie procesu badawczego!; ciekawy temat, odpowiedni do podejścia badawczego; świadomość problemów i barier - bardzo dobrze!; ambitna próba holistycznego podejścia; opisy przykładów/ opisy etnograficzne; gęsty opis przykładów; dobry fokus na wątkach i procesach; empatyczne i refleksyjne podejście; bardzo dobra organizacja prezentacji; dobrze dobrane cytaty; dobre pytania "z sali"; próba interpretacji; ambitna próba wstępnej kategoryzacji; wrażliwość i ciekawość poznawcza; bardzo ładna i trafna metafora tytułowa

Słabe strony: obserwacja ukryta - wątpliwości etyczne (uświadomione i w dużej mierze rozwiązane więc bez minusa); zbyt ambitna próba kategoryzacji jak na tak mały materiał (o przychodzeniu na próby "na wyrost"); podział na dwie kategorie wiekowe pochopny (ale prawidłowe przekierowanie uwagi na dodatkowy trop - stabilność zatrudnienia więc mały minus)

Uwagi: świetny pomysł na większe badania - chętnie przeczytałabym np pracę magisterską będącą kontynuacją tych badań

Raport: OK

Ocena:(2) Vintage shopy

M: 92
T : 94
F : 92


Silne strony: Dobra geneza; ciekawe pytania badawcze, właściwe dla przyjętej metodologii; luka badawcza trafnie zidentyfikowana!; poprawna triangulacja; ambitne zaprojektowanie procesu badawczego (w drugiej fazie chyba nadmiernie ambitne); gęsty opis bardzo dobry!; dobra metaforyzacja; bardzo dobra kontekstualizacja (miejsca, funkcje, społeczna rola zakupów); dobra etnograficzna koncentracja (doświadczenia, wrażenia, znaczenia); pojawiające się proto-wzorce ("marketing" jako naturalnie wyłaniająca się kategoria, nie narzucona etykieta - bardzo dobrze!); dobre pytania "z sali"

Słabe strony: Przydałaby się refleksja etyczna (nie było istotnych problemów etycznych ale refleksja o badaniach podczas pandemii na miejscu); druga faza to raczej migawkowe mini-projekty, materiał dużo mniej głeboki niż z pierwszej fazy; organizacja materiału z drugiej fazy mogłaby być ciekawsza (np. wokół metafor które się wszak pojawiły)

Uwagi: świetny pomysł na większe badania - chętnie przeczytałabym np pracę magisterską będącą kontynuacją tych badań; Autorki sprawiały wrażenie jakby chciały zdążyć zbadać jak najwięcej w krótkim czasie i stąd słabe strony (bardzo malutkie minusy) - w dłuższym czasie wyrosłoby z tego coś naprawdę wartościowego

Raport: bardzo dobry

Ocena:

(3) Edukacja zdalna

M: 26
T : 51
F : 62


Silne strony: bardzo dobry, aktualny temat i pytania badawcze; próba triangulacji; dobry dobór rozmówców; ładna prezentacja (ale nie mówi zbyt wiele o charakterze terenu badawczego)

Słabe strony: metodologia wykorzystana do przygotowania pracy nie jest inspirowana etnografią lecz raczej jakąś formą mieszanego studium przypadku - z tego zasadniczego błędu wynikają w zasadzie wszystkie inne; analiza tekstów nie jest etnograficzna - to raczej sprawozdanie z badań ilościowych (które nie są metoda etnograficzną); wywiad ustrukturalizowany (ani standaryzowany, tak jak ten który Autorki przeprowadziły) nie jest metoda etnograficzną - to raczej sondaż; brak interpretacji/ kategoryzacji; materiał nie jest etnograficzny (nie mówi  kulturze/ doświadczeniu); raport składał się w zasadniczej mierze z ocen/ ewaluacji - ocenianie jest fundamentalnym błędem w badaniach etnograficznych i nalezy starać się go unikać; brak gęstego opisu;

Uwagi: praca nie uzyskała zaliczenia, nalależy powtórzyć badania i złożyć w postaci raportu 10-20 str. Proszę zapoznać się zarówno ze slajdami z zajęc na temat etnografii, jak przeczytać lekturę obowiązkową do tych zajęć.

Raport: proszę o nowy raport do 30 czerwca

Ocena:

*

16:30

(1) Kwarantanna

M: 75
T : 80
P : 82


Silne strony: dobra prezentacja rozmówców; dobrze zaprojektowane badania; ładne zestawienie metod (wywiad - autoetnografia); dobry problem badawczy; bardzo dobre przedstawienie punktów widzenia, etnograficzne; gęsty opis!; empatia; pewna próba refleksyjności; pewna próba podsumowania; są pytania "z sali"

Słabe strony: brak próby interpretacji/ kategoryzacji; materiał prezentowany bardzo surowy: dużo szczegółów mało wątków; akcent na charakter procesowy w badaniach bardzo niski; kontekstualizacja mogłaby być lepsza

Uwagi: dobry temat do pracy magisterskiej!

Raport: dobry raport, wyrównanie punktacji w górę

Ocena:

 

(3) VSRs

M: 82
T : 88
P : 84


Silne strony: dobra geneza tematu; wprowadzenie wyjaśniające; porządnie przedstawiona metodologia i metody przyjete w badaniach; bardzo dobre zaprojektowanie badań!; dobrze zrealizowane metody; dobry opis bez ocen i interpretacji; bardzo dobra kategoria powstająca z materiału ("nieformalność")!; dobre przykłady z materiału z obserwacji (gęsty opis); pewne próby wnioskowania indukcyjnego; pewna świadomośc ograniczeń i barier

Słabe strony: wywiady uzupełniające i raczej oceniające - mało w nich materiału etnograficznego; w etnografii nie ma "respondentów"; "obiektywność" nie jest celem w badaniach etnograficznym - raczej dystans/ refleksyjność; słabo rozwinięte centralne wątki

Uwagi: dobry temat do pracy magisterskiej!

Raport: OK

Ocena:

 

*

18:15

(1) Teatr satyry

M: 62
T : 70
P : 80


Silne strony: satysfakcjonujące pytania badawcze; dobra próba triangulacji; dobra opowieść o ludziach; satysfakcjonująca opowieść o charakterze terenu; ciekawy dobór postaci; bardzo dobra prezentacja różnych ról organizacyjnych; pewna próba ukazania procesów

Słabe strony: bardzo dużo materiału oceniającego (ocena jest zasadniczym błędem metodologicznym w etnografii); skrzywienie ("baza danych w głowie" to błąd metodologiczny w etnografii); brak granic między materiaem poochodzącym z badań a z wypaczających domysłów i wspomnień; nie jest jasne zaangażowanie w teren (uczestnictwo? w takim razie kolejny zasadniczy błąd); mało prób interpretacji indukcyjnej - za to bardzo dużo interpretacji "zastanej", błąd); zbyt mało doświadczeń; skąd pochodzą zdjęcia?; materiał jest raczej winietką (przegląd historii teratru), nie materiałem etnograficznym (doświadczenia, kultura); brak problematyzacji (np. jeśli pada hasło "monolit" to należy zbadać co się za nim kryje)

Uwagi: raczej studium przypadku, etnografia mało wykorzystana

Raport: OK

Ocena:27/4: Wywiad

13:15

(1) "Sędziowie piłki nożnej"


M: 72
T : 75
P : 79

Silne strony: dobrze opowiedziane tło; dobry temat badwaczy; satysfakcjonująca opowieść o procesie badawczym; satysfakcjujący opis badań; informacyjnie ciekawe treści; triangulacja satysfakcjonująca; bardzo dobra szczerość niektórych rozmówców (dobry akces); są pytania

Słabe strony: "wpływ pandemii na zawód sędziego" nie jest dobrym problemem badawczym do tak zaprojektowanych badań boi sugeruje związek przyczynowo-skutkowy którego nie da się w ten sposów zbadać; zbyt ogólne pytania badawcze; mogłoby być więcej refleksji o problemach i ograniczeniach w wykonaniu badań; niektóre treści powierzchowne (np. są zachorowania - ale stwierdzenie że "brak wpływu pandemii"? - czy messenger w takim razie odpowiedni w ogóle do takich badań, z osobą mniej znajomą?); brak refleksji o tym, że rozmówcy bardzo różni; organizacja prezentacji mogłaby być lepiej przygotowana; nierówna jakość materiału

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:(2) "Nauczanie zdalne"

M: 95
T : 97
P : 94


Silne strony: Ładne wprowadzenie; dobrze wyjaśniona realizacja metod; bardzo dobry opis technik; podane pytania; dobry opis wywiadów; bardzo wartościowe wyniki; bardzo dobra organizacja prezentacji; bardzo dobra empatia i wrażliwość badawcza z jednoczesnym zachowaniem problematyzacji (!); bogaty, bardzo ciekawy materiał; bardzo dobre omówienie treści - refleksyjność i problematyzacja; ambitna próba wykorzystania wielostronności materiału; triangulacja poprawna; bardzo dobre wykorzystanie możliwości eksploracyjnych jakie daje metoda - bardzo dobry dobór metody do celu badań; bardzo dobre pytania z sali

Słabe strony: nogłaby być lepiej rozwinięta strona wizualna prezentacji; "ogólna ocena nauki zdalnej" - pytanie zbyt ogólne (aczkolwiek jednak dobre odpowiedzi)

Uwagi: można napisać popularyzatorski artykuł na podstawie tych badań, np do Magazynu Kontakt lub Dwutygodnika; bardzo dobry temat na pracę magisterską

Raport: OK

Ocena:

(3) "Biblioteki"

M: 98
T : 88
P : 95


Silne strony: Przedstawione tło; dobre przedstawienie założeń; bardzo dobre wyjaśnienie jak badania zostały zaprojektowane i dlaczego - bardzo dobra realizacja (!); triangulacja; bardzo dobrze opisane techniki; bardzo dobrze wyjasnione cele w kontekście metodologii; bardzo dobrze opisane ograniczenia i problemy (!); ładna, płynna prezentacja, bardzo dobre wykorzystanie czasu; bardzo dobrze dobrane cytaty; ciekawy materiał; ładne podsumowanie; bardzo dobre pytania z sali

Słabe strony: zadanie badawcze ("wpływ pandemii na bibliotekę") zbyt ogólne i sugeruje związek przyczynowo-skutkowy niemożliwy do zbadania (ten problem złagodzony przez dobre pytania badawcze); pochopne wnioski - na podstawie jednego wywiadu nie moża wypowiadać się o "mniejszej miejscowości" sugerując związek wniosków z wielkością miasta - nie ma takch możiwości wnioskowania, są tylko dwa przypadki

Uwagi: materiał do pracy magisterskiej!

Raport: OK

Ocena:

*

16:30

(1) "Praca w IT"

M: 52
T : 70
P : 74


Silne strony: dobre wprowadzenie, osobiste tło; ładna wizualizacja; dobry akces; ukazane różnych implikacji tematu (praktyczne, poznawcze); wyjaśnienie celu badań; niektórzy respondenci - dobry kontakt; są pytania

Słabe strony: bardzo dużo żargonu, częściowo bez wyjasnienia (np "no fluff"); początek wypowiedzi zajęły anegdoty prywatne o małej wartości naukowej; zbyt mało o metidach i technikach - czemu wybrane właśnie takie?; perspektywa insiderska (większość z treści mogłaby być przedstawiona przez Autorkę bez przeprowadzenia badań); sformułowanie problemu trudne do operacjonalizacji - trudno zbadać przyjętą tezę przy pomocy przyjętych metod; pytanie badawcze szerokie a możliwośc zdobycia materiału ograniczona; hasła typu "poszukuje nowych wyzwań", "nie ma się czym martiwć"nie problematyzowane, wrę przyjmowane jako fakt; dużo wypowiedzi mało badawczych

Uwagi:

Raport: dobry raport, wyrównanie punktacji w górę

Ocena:

(2) "Związki międzyludzkie w czasach pandemii"

M: 90
T : 96
P : 96


Silne strony: wyjasnienie tła i wybór tematu; dobra współpraca Autorek; bardzo dobrze przedstawiony cel i pytania badawcze; próba triangulacji bardzo ambitna i udana (różne odmiany metody); bardzo dobre omówienie akcesu; bardzo dobre cytaty i ilustracje treści; głęboka empatia bez utraty perspektywy problemowej (!); bardzo dobre wykorzystanmie metod do przyjętych celów; bardzo ładna prezentacja, dobre obrazy ilustrujące; ukazanie tematu z róznych stron, niuanse; dobra analiza danych ilościowych; próba wnioskowania; dobrze scharakteryzowane ograniczenia; bardzo dobre pytania "z sali"

Słabe strony: można było przedstawić plan dalszych badań; można było powiedzieć więcej o wnioskach na przyszłość; można było lepiej wykorzystać możliwośc porównania dwóch odmian metody

Uwagi: świetny pomysł na pracę magisterską!

Raport: OK

Ocena:

 

*

18:15

(1) "Studia - i co dalej?"

M: 70
T : 86
P : 82


Silne strony: dobre wyjaśnienie celów badawczych i użycia metod; próba triangulacji; dobrze przedstawione etapy badań (wyjaśnienie jak zostały zaprojektowane); satysfakcjonujące pytanie badawcze; płynna, ładna prezentacja; dobrze dobrane cytaty; próba autorefleksji; bardzo bogaty i ciekawy materiał; bardzo dobre pytania - dały nie tylko punkty za "pytania z sali" ale możliwość rozwinięcia elementów merytorycznych

Słabe strony: nie "respondenci" lecz "rozmówcy" w badaniach jakościowych; brak wyjaśnienia i problematyzacji zadanych pytań; obserwacja działała słabo jako triangulacja (online); metody nieprecyzyjnie zastosowane (przemieszane elementy analizy konwersacji i wywiadu); nadinterpretacje - ilustracje "aspektów" nie przystają do siebie bo metody nie zawsze świadomie dobrane a więc porównanie niemożliwe; "aspekty" nie zawsze pasują do wszystkich zastosowanych odmian metody

Uwagi:

Raport: dobry raport, wyrównanie punktacji w górę

Ocena:

 

(2) "Dwa żłobki"

M: 53
T : 60
P : 80


Silne strony: wprowadzenie i tło, wyjasnienie celu badań; uzasadnienie wyboru rozmówcy; przedstawione cele; wyjasnienie projektu badań; próba triangulacji; bardzo ładna prezentacja - ciekawa narracja, zrozumienie problemu, zainteresowanie tmatem; pytania "z sali"

Słabe strony: informacje w większości pochodzą z metod uzupełniających a nie z wywiadu; metoda bardzo słabo dobrana do celu badań (wywiad zamknięty, ilościowy na próbie 1) - o wiele lepiej byłoby pozwolić tej osobie o interesujących doświadczeniach by o nich opowiedziała własnymi słowami; "jak pandemia wpłynęła" - tego problemu nie da sie zbadać przy pomocy przyjętych metod; skąd pochodzą dane statystyczne?; nie wiadomo które informacje z którego źrodła; brak podstaw do porównań; wnioski nie uprawnione.

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:


27/5 Badania ilościowe

13:15

(1) "Hobby studentów w czasie pandemii"


M: 97
T : 96
P : 96

Silne strony: Odpowiednie użycie pilotażu; wyjaśnienie - temat nawiązuje do doświadczeń lecz nie jest znormatyziwoany; bardzo dobre projektowanie badań!; właściwe poszukiwanie luki badawczej w badaniach literatury; dobre i prezcyzyjne definicje pojęć na podstawie literatury!; określenie zmiennych; dobre pytania badawcze; ogólne hipotezy dobre; właściwy dobór metod i technik; stosowna próba do pilotażu; bardzo dobry pomysł z próbą zachęty do odpowiedzi! - zachęca i daje możiwość uczenia się; dobre sformułowania części pytań (i odpowiedzi); ciekawe wyniki; koniecznie wykorzystać do dalszych badań!! (np. praca magisterska ale także popularyzatorski artykuł np do Przekroju); implikacje dla przyszłych badań wraz z metodami; cel zrealizowany; refleksyjność; są pytania z sali

Słabe strony: nieco zbyt szerokie określenie zmiennych potencjalnie utrudniające analizę (nie wyklucza błędnego implikowania związku przyczynowo-skutkowego); jedno pytanie mało precyzyjne; hopotezy szczegółowe zbyt trudne do weryfikacji/ naświetlenia podczas pilotażu; nadreprezntacja pewnych grup w próbie wypacza wyniki i nie pomaga w naświetleniu hipotez szczegółowych; tezy nie są koniecznie rozdzielne (ale jest refleksja na ten temat)

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:(2) "Zmiana nawyków żywieniowych studentów podczas pandemii"

M: 76
T : 77
P : 86


Silne strony: dobry temat, nawiązujący do doświadczeń i dyskusji, dobry opis jak został zoperacjonalizowany; dobry zwrot; 2 hipotezy dobre; pewna refleksyjność dotycząca skali; dobre skorygowanie błedu!; bardzo interesujący przykład falsyfikacji hipotezy!; bardzo dobre przedstawienie wyników jako wstępnej problematyzacji dla przyszłych badań! (Autorzy przekonali, że można na ich podstawie zaprojektować interesujące badania); są pytania z sali (bardzo dobre)

Słabe strony: słaba próba i słaba kontrola nad próbą w stosunku do populacji; trzecia hipoteza słaba (trudna do operacjonalizacji, bo ukryte założenie o kauzacji); nieco zbyt obszerne badanie z tendencją do rozproszenia (należy doprecyzować); nadinterpretowanie (skąd wiadomo, że respondenci "są w związkach" itp); nie wolno podawać wielkości w procentach gdy próba mniejsza niż 100!!!; zbyt mało precyzyjnych pytań; niektóre pytania "piętrowe" - należy wydrębnić precyzyjne pytania; niektóre pytania bez jasnego zwiąku z tezą

Uwagi:

Raport: dobry raport, wyrównanie punktacji w górę

Ocena:

 

(3) "Czy platformy zdalne są satysfakcjonujące w edukacji studentów?"

M: 90
T : 100
P : 98


Silne strony: bardzo dobry temat, bardzo dobrze przedstawiony; dobre, bardzo ambitne cele; niektóre zmienne dobre; pilotaż i badania właściwe (pierwsza tura) bardzo dobrze zaprojektowane!; refleksyjnośc świetna!!; próby słabe ale dopilotażu odpowiednie; dobra refleksja na temat istotności; pewna refleksyjność dotycząca operatu; dobry list wprowadzający; pewna świadomość skali; bardzo dobre wyniki!!; koniecznie rozpowszechnić!!; pewna refleksyjnść nad własnymi oczekiwaniami; bardzo dobre wykorzystanie odpowiedzi dodatkowych; bardzo dobre implikacje dla przyszłych badań!!; bardzo dobre pytania z sali i odpowiedzi; refleksyjność dotycząca całośi projektu; koniecznie kontynuować badania!!

Słabe strony: troszkę zbyt szczegółówe hipotezy jak na pilotaż; cele mogą być nadmiernie ambitne (akurat w tym przypadku możiwe do zrealizowania, ale na przyszłość radzę ostrożność); nie wszystkie cele można zrealizować w takim badaniu; nierówność i nieprecyzyjność niektórych podgrup co utrudnia porównanie zmiennych; niektóre hipotezy trudne do naświetlenia ze względu na słabości próby; trudno ocenić szczegółowo platformy (ale refleksyjność!!); co to znaczy "zadowalający"?

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

*

16:30

(1) "Być kobietą"

M: 72
T : 74
P : 82


Silne strony: dobry temat i tło; bardzo dobre uzasadnienie i zaangażowanie poznawcze; badanie literatury celem znalezienia luki; poprawny proces badawczy; poprawnie podane ilości; bardzo interesująca rozbieżność między dwoma wątkami wyników - idealna jako implikacje do dalszych badań!; bardzo dobrze przedstawione implikacje dla przyszłych badań!!; próba wnioskowania; pewna refleksyjność dotycząca słabości próby; bardzo dobrze ukazany proces uczenia się Autorek z przeprowadzonych badań!!; pytania z sali bardzo dobre

Słabe strony: raczej sondaż - nie hipotezy badawcze; pytanie badawcze to nie to samo co problem; pytanie bardzo trudne do operacjonalizacji; hipotezy trudno zbadać przyjętymi metodami; nie "jakościowa analiza treści" ale poszukiwanie luki badawczej - nie pokazane przekonująco że luka znaleziona; próba bardzo niereprezentatywna; czy część interesującej rozbieżności w wynikach nie jest spowodowana brakiem precyzji w sfomułowaniu pytań?; nie jest zawsze jasne, co pytania badają; niejasne czy hipotezy naprawdę sfalsyfikowane ponieważ zbyt słabo zoperacjonalizowane i za mało precyzyjnie sformułowane - ankieta nie badała zjawisk lecz opinie - to nie zostało zrelacjonowane

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

 

(2) "Zakupy odzieżowe w internecie"

M: 80
T : 80
P : 82


Silne strony: wyjasnienie tła; hipoteza dobra; próba słaba lecz odpowiednia do pilotażu; bardzo dobra autorefleksja o procesie badawczym!; korekta na bieżaoco - bardzo dobra, proces uczenia się!!; autorefleksja o skalach; dobra świadomośc podczas układania pytań; przegląd literatury satysfakcjonujący; dobrze pokazany proces uczenia się Autorek podczas badań!!; bardzo dobra analiza; dobre implikacje dla przyszłych badań!; są pytania z sali i dobra odpowiedź

Słabe strony: dość prosto zaprojektowane badania (za to "zgrabne"); próba zdecydowanie (a nie "raczej" ) niereprezentatywna; mierzenie własnych zachowań dobre do oceny postaw lecz bardzo trudne do porównania; pilotaż więc niektó wnioski nieuprawnione

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

(3) "Ocena zdalnego nauczania"

M: 88
T : 88
P : 90


Silne strony: bardzo dobry temat, bardzo dobre uzasadnienie!; praktyczne ambicje; dobry pomysł na powiązanie z analizą danych zastanych - inteligentna próba rekontekstualizacji!!; dobry proces; staranne przygotowanie; refleksyjność dotycząca skali; prawidłowe przedstawienie ilości; bardzo interesujące wyniki (rozbieżność między odpowiedziami na doprecyzowane! pytania) - świetny materiał do przyszłych badań!!; ciekawe informacje trudne do zdobycia (co robią studenci podczas zajęć zdalnych); bardzo ciekawa rozbieżnośc między ogólną oceną a szczegółowymi ocenami w odpowiedziach - bardzo dobry materiał do przyszłych badań!; próby wnioskowania; refleksyjność dotycząca analizy problemów; wyraźny potencjalny wkład w wiedzę; są komenatrze i pytania; koniecznie kontynuować badania! (np praca magisterska)

Słabe strony: niejasne co jest populacją; co operatem, co próbą; skomplikowana ankieta; brak refleksji o tym, czy to samo mierzone w materiale z przeszłości (dane zastane) co w akatualnych badaniach; ubiegły rok jakościowo odmienny na tyle, że trudno porównać - typowy przykład "innego ukrytego czynnika"; często brak precyzji/ problematyczność kategoii

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

 

*

18:15

(1) "Wizerunki Boga w kulturze masowej"

M: 68
T : 84
P : 78


Silne strony: Dobre uzasandnienie; bardzo dobry cel bada; ciekawy i bardzo oryginalny temat; pewne refleksje na temat skali; próba mała ale odpowiednia do pilotażu; bardzo dobra problematyzacja; interesujące interpretacja wyników i umiejętność powiąania ich w narrację opisową; dobre pytanie podsumowujące; są pytania "z sali"

Słabe strony: Nieprecyzyjne zaprojektowanie badań; cele i hipotezy zbyt szczegółowe i rozbudowane co czyni je trudnymi do zbadania i operacjonalizacji (przy aktulanej konstrukcji niemożliwymi); skąd kategorie wiekowe i ich granice?; grupy badane z silnym skrzywieniem w kontekście zarówno celów jak i faktycznej interpretacji; kategorie wyznanionwe problematyczne w kontekście celów badawczych (co z innymi wyznaniami? religiami?); brak precyzji w używanych kluczowych terminach (np "nowatorskie"); skąd zaczerpnięte filmy i seriale będące przedmiotem badań (brak informacji o filmach i postaciach); brak implikacji do przyszłych badań (konieczność w pilotażu); niejasny związek wybranych przykładów z hipotezami i z tematem (jakie były kryteria doboru przykładów?)

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

 


8/6 Badania oparte na sztuce

13:15

(1) "Powrót do normalności"


M: 48
T : 47
P : 50

Silne strony: Opis tła; ciekawe pomysły na temat; bardzo dobry pomysł na pytanie badawcze; ładne zdjęcia - jednak nie wiadomo z jakiego źródła

Słabe strony: Niejasne sposoby przeprowadzenia badań; nie wolno formułować hipotez w badaniach jakościowych - to fudamentalny błąd metodologiczny!!!; bardzo słabe wykorzystanie metod wizualnych (mało treści i wniosków z tych badań); co to znaczy że badani "zgłosili się na to"?; "zapytaliśmy swoich znajomych" - w jaki sposób było to naukowe podejście?; nie wiadomo co ludzie mają na myśli mówiąc o "trybie hybrydowym" - wypowiedzi często tylko hasłowe, nie nawiązuj do doświadczeń; brak refleksji; brak wyjaśnień

Uwagi: B proszę o podanie w raporcie źródeł fotografii i ich związku z badaniami oraz uściślenie w jaki sposób zostały przeprowadzone badania, wówczas możliwe wyrównanie oceny na dostateczną; prosze też napisać dlaczego w badaniach jakościowych nie formułuje się hipotez

Raport: dobry raport, wyrównanie punktacji w górę

Ocena:(2) "Zmiany w czasach pandemii w sklepie Żabka"

M: 78
T : 76
P : 80


Silne strony: dobra próba wykorzystania fotografii w celach naukowych; dobry wywiad; dobra próba zdobycia nowej wiedzy (antyintuicyjnej); dobrze zaprojektowane badania; świadomość warstwy symbolicznej!; pewna refleksyjność; autorytet terenu; bardzo dobre refleksje o specyfice metody!; refleksje międzyludzkie

Słabe strony: nie jest możliwe badanie kauzacji ("wpływ") przy pomocy zastosowanych metod; trudno rozróżnić co jest w narracji włsnym doświadczeniem (autoetnografia) a co jest materiałem z badań; mało perspektywy pracowniczej mimo wywiadu - płytki materiał o tym jak to jest pracować w takiej firmie w czasach pandemii; wnioski nie na poziomie badań lecz nieuprawniona próba wnioskowania ogólnego; słaby zarys kontekstu (czy te badania mogłyby być przeprowadzone w dowolnym sklepie?)

Uwagi: b proszę podać w raporcie co jest w narracji własnym doświadczeniem (autoetnografia) a co jest materiałem z badań;

Raport: OK

Ocena:

(3) "Pandemia w krakowskiej restauracji"

M: 90
T : 96
P : 92


Silne strony: Bardzo dobre wprowadzenie; dobre uzasadnienie tematu; dobre przedstawienie tła; dobry czas i terminarz; dobre przedstawienie jak badania zostały zaprojektowane; bardzo ąłdne zdjęcia; dobrze opisane zdjęcia - reakcje post factum w kontraście do bieżacych znaczeń; bardzo dobre wykorzystanie metody i testowanie jej użyteczności!!; bardzo ciekawe wypowiedzil bardzo dobre wykorzystanmie potencjału jaki daje wyjątkowy akces; dużo nowej wiedzy doświadczeniowej; próba (w dużym stopniu udana) badania afektów; ciekawe refleksje końcowe; bardzo dobre wnioski na poziomie odpowiednim dla użytych metod!!; koniecznie dalsze badania w tym obszarze!

Słabe strony: nie jest możliwe badanie kauzacji ("wpływ") przy pomocy zastosowanych metod; przedstawiony teren badawczy nie jest żadną "próbą" i nie należy tego sugerować; pewne dylematy etyczne - ale dobrze poddane refleksji więc nie minus; nie cały żargon z terenu wyjasniony (np "promotor")

Uwagi:

Raport: bardzo dobry raport

Ocena:

*

16:30

(1) "Mąż ogląda głupie youtuby"

M: 78
T : 88
P : 88


Silne strony: dobra kompozycja metod (wywiad we właściwych proporcjach do zdjęć); dobry temat i uzasadnienie; dobre zdjęcia, związane z tematem; dobry opis terenu; bliskie doświadczenia - podobne ale jendak z osobistymi akcentami rzucającymi wartościowe doświadczeniowe światło; gęsty opis; próba wnioskowania

Słabe strony: niejasne po co skala Likerta w odpowiedziach; warstwa plastyczna mogłaby być lepiej wykorzystana; nierówna relacja i materiał - część głębokie interpretacje i materiał bliski doświadczeniu, a część płtyka; autoetnografia wykorzystana w sposób powierzchowny; brak refleksji; potencjał metod wizualnych niezawsze wykorzystany i przetdstawiony

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

(2) "Jak wygląda proces twórczy artystów?"

M: 92
T : 92
P : 96


Silne strony: Bardzo dobre wykoprzystanie możliwości badawczych i estetycznych jakie dają użyte metody!; dobre wprowadzenie; pokazana znacząca istotność problemu; pokazanie relacji między terenem/terenem a potrzebą wiedzy Autorek; relacyjność badań!!; pewna refleksyjność; dobry terminarz i czas trwania; triangulacja!; ciekawe i doświadczeniowe treści i wiedza; testowanie metod zgodnie z ich potencjałem; ciekawe porównania bez prób uogólnienia (któe byłyby nieuprawnione) - dobra powściągliwość we wnioskowaniu; bardzo dobrze zaprojektowane badania; bardzo dobre refleksje jak lepiej zaprojektować w przyszłości

Słabe strony: jakościowe badania nie muszą - a nawet nie mogą - być "obiektywne"; częśc opisu językiem oderwanym od doświadczenia (zbyt abstrakcyjnym - ale może tak właśnie mówią badani artyści? nie zostało to wyraźnie powiedziane); w badaniach jakościowych interesują nas najbardziej nowe i specyficzne zjawiska więc interpretacja podobieństw koniecznie musi być zrównoważona poszukiwaniem osobliwości - podobieństwa nie są celem badań (w efekcie częśc podobieńtw pozornych)

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

 

*

18:15

(1) "Dzień Dziecka w czasach pandemii"

M: 98
T : 90
P : 96


Silne strony: Równa jakość w prezentowanym materiale; dobrze użyte dwa warianty metody z dobrym eksperymentowaniem (czego można się nauczyć?); uczciwe refleksje o własnych założeniach i skrzywieniach wizji; ciekawie dobrane miejsca (ale bez uzasadnienia!); wrażliwe i empatyczne podjeście; bardzo dobre doświadczeniowe scenki rodzajowe z dobrze wykorzystanymi możliwościami jakie dają użyte metody; gęsty opis!!; (przepiękne zdjęcie dziewczynki na rowerze); pewna uwaga także na postaci w tle; wywołanie rezonansu!!! ("nasze wewnętrzne dziecko"); łądne opowieści o nastroju; pewne refleksje etyczne; synchroniczność (opowieśc o misiu); próba wnioskowania; są pytania; refleksje o metodzie bardzo dobre!; interpretacja rygorystycznie na właściwym poziomie; refleksyjne rozmowy między badaczkami

Słabe strony: nie podane kryteria wyboru trzech lokalizacji; niejasne kryteria selekcji zdjęć - możliwe że utracona została jakaś istotna wiedza

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

 

(2) "100 dni do matury"

M: 76
T : 82
P : 82


Silne strony: Ciekawość poznawcza właściwie ujęta i wykorzystana przy pomocy metod opartych na sztuce; dobrze przedstawiona postać analizowanego twórcy w kontekście tematu badań; próba badania rezonansu ("co w duszy gra?"); analiza kontekstu tekstów kultury; pewna refleksyjność; próba nawiązania kontaktu z "salą"; refleksyjność nad doborem utworów; są pytania; wnioski odpowiednie dla użytych metod; projekt przekonująco przedstawił wybrany gatunek jako prawomocny element kultury twórczej

Słabe strony: jaki związek rysunków na slajdach z tematem badań?; zbyt mało interpretacji zjawik w kontekście społecznym (np społeczna tożsamość artysty - jako reprezentant młodzieży czy raczej superbogatej elity?, męskość/ kobiecość na analizowanych klipach?); zbyt mała refleksyjność; niewykorzystany potencjał użytych metod w związku z wiedzą (znacznie lepiej wykorzystany w aspekcie sztuki)

Uwagi:

Raport: OK

Ocena:

 

Up

Back

Back to index