Materiały dla seminarzystów

 

Logika teorii

 

 

 

Logika teorii

Logika praktyki

Logika reprezentacji

abstarkcyjna konkretna (usytuowana w miejscu i czasie) abstrakcyjna (lecz chętnie korzysta z przykładów fikcyjnych)
ukrywa swój wymiar retoryczny niekompletna dyskursywnie (cicha wiedza, tacit knowledge) wyrafinowana reorycznie
często zakłada korzystanie z logiki formalnej stosuje chętnie wiedzę narracyjną, chronologię zamiast kauzalizmu, opowieści niezbyt stylizowane stosuje wiedzę narracyjną
opiera się na metodologicznych kryteriach prawdy opiera się na pragmatycznych/ estetycznych i ocenie post factum korzysta z racjonalności formalnej jako kryterium oceny

 

Oprac. na podst. Czarniawska, Barbara (2001) "Is it possible to be a constructionist consultant? On the complex relation between the logic of theory, the logic of practice and the logic of representation." Management Learning 32(2), p. 253-266.

 

Literatura

 

 

Definicje wykonawcze (performative) i wskazujące (ostensive)

 

Ostensive definitions

Performative definitions

formulated from outside formulated from inside
"objective" "working" definitions
found in order to describe the "essence" of a phenomenon formulated in order to enable action
the aim is to find rules the aim is to explain practices
participants as informants participants are authors

Oprac. na podst. Czarniawska-Jorges, Barbara (1991) "Culture is the medium of life." in: P.J. Frost, L.F. Moore, M. Reis Lois, C.C. Lundberg and J. Martin (eds.) Reframing organizational culture. Beverly Hills , CA : Sage, p. 285-297.

 

Literatura

 

 

Anthropologic concepts: Rituals

 

Rituals - acts infused with symbols, systematically enacted scripts and linked by specific situations. They are full of meaning. They rarely possess a formal structure, their content is defined by tradition. They refer to social roles. Rituals institutionalize elements of culture.

 

Rituals:

 

Types of rituals:

 

Rites of passage define the social identity of the individual, the acceptance of him/her to a group/ culture. Phases:

 

Symbols are the smallest units of rituals.

 

Pojęcia antropologiczne: Rytuały

Rytuały - akty symboliczne, systematycznie wykonywane i połączone ze specyficznymi sytuacjami skrypty , szczególnie nasycone znaczeniami. Rzadko posiadają strukturę formalną, na ogół ich zawartość jest definiowana przez tradycję. Odnoszą się zawsze do ról społecznych. Instytucjonalizują elementy kultury.

 

Rytuały są:

 

Typy rytuałów:

 

Rytuały przejścia - determinują tożsamość społeczną jednostki, przyjęcie jej do pewnej grupy społecznej, nadają nową rolę społeczną. Fazy:

 

Podstawowy element składowy rytuałów - symbol.

 

Literatura

 

Analiza konwersacji

 

Jak należy to robić?

 

 

 

Jak nie należy tego robić?

 

Akty mowy


symbol

przykład

znaczenie

[

C2: całkiem [tak

Mo: [no

Miejsce gdzie rozmawiający mówią jednocześnie
=

W: o ile wiem =

C: = tak. Czy możesz to potwierdzić-

Brak przerwy między wypowiedziami
(.4) Taa (.2) ta Cisza - czas jej trwania w dziesiątkach sekundy
(.) Osiągnąć (.) porozumienie Przerwa trwająca mniej niż 1/10 sekundy
___ Co się dzieje- Emfaza, pogłośnienie albo wyższy ton
:: Ta: a Przedłużenie dźwięku przed dwukropkiem, im więcej dwukropków, tym dłuższy dźwięk
SŁOWO Mam wystarczająco DUŻO ZMARTWEŃ Podgłośnienie, wyraźne
.hhh Czuję że (.2) .hhh Kilka h poprzedzonych kropką oznacza wdech; bez kropki - wydech. Długość rzędu h oznacza długość wdechu bądź wydechu
(słowo) Czy widzisz (cokolwiek) pozytywnego- Możliwe rozumienie - osoba transkrybująca zgaduje że mogło to być dane słowo
(( )) Potwierdź że ((nadal mówi)) W podwójnych nawiasach osoba transkrybująca zapisuje swoje spostrzeżenia, komentarze
.,- Co o tym sądzisz-

ntonacja mówiącego

. - intonacja opadająca

, - intonacja równa lub lekko wschodząca

> >Co o tym sądzisz- Wskazuje na dane dyskutowane później

 

 

Podstawowe figury retoryczne

 

Główne tropy wg. Kennetha Burke'a: metafora, metonimia, synekdocha, ironia.

Inne typowe figury retoryczne: pytanie retoryczne, apostrofa, przemilczenie, paronomazja, epitet, powtórzenie.

 

Tropy:

 

Inne klasyczne figury retoryczne:

 

Szczególnie interesująca jest ironia, gdyż jest ona charakterystyczną reakcją na niepewność i dwoznaczość (Kunda, 1992; Hatch, 1994).

 

Figury retoryczne w zarządzaniu:

Konsultanci, handlarze znaczeniami, umiejętnie operują powyższymi figurami (Barbara Czarniawska-Joerges, 1988)

 

Metafory mogą być:

 

Literatura

 

Badania terenowe

 

 

Literatura

 

Back to index