Współczesne Koncepcje Zarządzania (WZUW)

 

 

Prof. zw. dr hab. Monika Kostera

Dr Agnieszka Postuła

 

Cel zajęć

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia

Program zajęć

Literatura do eseju zaliczeniowego

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

 

Uwaga! To nie jest przedmiot ogólnouniwersytecki. W tym roku studentów spoza WZUW zapraszam na wykład Nowe Kierunki w Zarządzaniu. Nie istnieje możliwość zaliczania obu tych przedmiotów jednocześnie. Zaliczenie z kursu Współczesne Koncepcje Zarządzania uzyskać mogą jedynie studenci Wydziału Zarządzania UW.

Do egzaminu przystąpić mogą wyłącznie osoby wpisane w system USOS.

Poprawki wyłącznie w sesji poprawkowej.

Do testu 18 stycznia 2011 przystąpic moga jedynie osoby, które nie złożyły pracy zaliczeniowej na trójkę.

 


Cel zajęć

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych.  Intencją prowadzących kurs jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Conajmniej - wykształcić w studentach umiejętnośc kojarzenia teorii organizacji i zarządzania z praktykę.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do podjęcia studiów podyplomowych z zarządzania na najlepszych uniwersytetach zagranicznych (pierwsza dwójka w każdym kraju europejskim) i/lub do twórczego oddziaływania na praktyki organizacyjne poprzez uzyskanie krytycznego i refleksyjnego dystansu do rzeczywistości.

Kurs kończy sie egzaminem na ocenę.

 

Up


Celom określonym powyżej służą:

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

Materiał obowiązujący do egzaminu:

1) Esej na ocenę dostateczną

2) Test z całości materiału na ocenę

 

Poprawki: Można poprawiać z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Nie ma poprawek poza sesją poprawkową. W terminie I tylko pierwsze podejścia do zaliczenia. Osoby które wybrały drogę przez esej mogą podchodzić do poprawki, ale tylko w sesji poprawkowej.

Nie istnieje możliwość wpisania oceny po terminie do USOS.

Nie istnieje możliwość wpisania studentom WZUW oceny "zal." - wpisaliśmy tym z Was którzy prosili o zal. oceny dostateczne - system USOS nie dopuszcza innej skali ocen.

 

Oceny

Wszystkie prace czytane były przez 2 oceniających

Skala ocen (test):

20-23: dostateczny

23-25: dostateczny +

26-30: dobry

31-34: dobry plus

25-40: bardzo dobry

Zespół oceniający postanowił zaliczyć test osobom, które uzyskały 19 punktów na teście. Na liście zaznaczone sa jako dostateczny minus.

 

Poprawki

poprawka na WKZ i NKZ jest 3 marca o godz. 16.00 w sali B106

w sprawie poprawek proszę kontaktowac sie z dr Agnieszką Postułą.

Up


Program zajęć

Wtorki, godz. 14:15-16:00, aula A

 1. 5/X/2010. Wprowadzenie/ Organizacja i zarządzanie

 2. 12/X. Otoczenie i strategia

 3. 19/X. Technologia

 4. 26/X. Struktura społeczna

 5. 9/XI. Kultura

 6. 16/XI. Struktura fizyczna

 7. 23/XI. Moda - materiały do zajęć

 8. 30/XI. Zarządzanie na rynku doznań

 9. 7/XII. Przedsiębiorczość

 10. 14/XII. Władza

 11. 21/XII. Zmiana

 12. 4/I/2011.Tożsamość

 13. 11/I. Mity i archetypy (ostateczny termin składania esejów na zal.)

 14. 18/I. Zaliczenie przedmiotu

 

Up


Temat eseju w zależności od pierwszej litery nazwiska

Kostera, Monika (2010) Organizacje i archetypy. Kraków: Wolters Kluwer.

Wszystkich studentów obowiązuje lektura rozdziałów 1-3 z części I (s. 11-46).

 

Odpowiedź na jedno wybrane pytanie spośród dwóch pytań odnoszących się do jednego podanego rozdziału powyższej książki. Studenci o nazwiskach zaczynających się na:

A-B:

Część II, Rozdział 1. "W poszukiwaniu jaźni organizacji", s. 49-67.

 1. Czy tożsamość organizacji jest ważna z punktu widzenia klienta? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. W jaki sposób firma może starać się zatrzeć granice między pracą a życiem prywatnym? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

C - D:

Część II, Rozdział 1. "W poszukiwaniu jaźni organizacji", s. 49-67.

 1. Jak firma może nakłonić pracowników do wspólnego uczenia się? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Jak przedsiębiorczość społeczna może prowadzić do samorealizacji założycieli, uczestników i klientów? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

E, F:

Część II, Rozdział 2. "Cień organizacyjny ", s. 68-84.

 1. Jak przejawia się cień firmie usługowej? Odpowiedz ilustrując argumentację szczególnie trafbym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Jak uniknąć przemocy w szkole przy pomocy świadomego zarządzania (co może zrobić dyrektor szkoły)? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

G:

Część II, Rozdział 3. "Anima i Animus", s. 85-104.

 1. Kobieta-dyrektor w dużej firmie: żelazna dama, super-mama czy po prostu szef? Odpowiedz ilustrując argumentację szczególnie trafnym, Twoim zdaniem trafnego przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Męskie kariery w korporacjach: jaki jest, Twoim zdaniem, typowy wzorzec? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

H, I:

Część II, Rozdział 3. "Anima i Animus", s. 85-104.

 1. Konkurencja w firmie jako element pozytywny czy negatywny? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Czy nowoczesna firma może dbać o komfort zatrudnienia osób z małymi dziećmi? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem pozytywnym i negatywnym (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

J:

Część II, Rozdział 4. "Persona - maska i aktor", s. 105-122.

 1. Zaproponuj etyczny, skuteczny i nowoczesny styl kampanii reklamowej dla Wydziału Zarządzania UW - jak zachęcić najlepszych uczniów szkół średnich do studiowania u nas?

 2. Czy należy narzucać ubiór organizacyjny w agencji reklamowej? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

K:

Część II, Rozdział 5. "Mędrzec", s. 123-136.

 1. Czy firma konsultingowa kojarzy Ci się z mądrością? Odpowiedz ilustrując argumentację charakterystycznym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. W jaki sposób firma działająca w oparciu o wiedzę może wspierać i rozwijać mądrość pracowników? Odpowiedz ilustrując argumentacje pozytywnym i negatywnym przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

L-Ł:

Część II, Rozdział 6. "Król", s. 137-153.

 1. Czy podwładni są bezbronni wobec przełożonego-tyrana? Odpowiedz na podstawie szczególnie trafnego, Twoim zdaniem, przykładu (innego niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Jaki powinien być oświecony szef w nowoczesnej firmie z branży IT? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

M:

Część II, Rozdział 6. "Król", s. 137-153.

 1. Charyzma w zarządzaniu - wartość czy zagrożenie? Odpowiedz na podstawie charakterystycznego, Twoim, zdaniem, przykładu (innego niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Czy samorządność w firmie usługowej to mrzonka czy realna możliwość? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

N-O:

Część II, Rozdział 7. "Poszukiwacz przygód", s. 154-168.

 1. Czy moda w zarządzaniu jest zjawiskiem korzystnym, czy szkodliwym dla efektywności działania firmy? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Jaki wpływ wywiera szef-awanturnik na zarządzana przez siebie organizację? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

P:

Część II, Rozdział 7. "Poszukiwacz przygód", s. 154-168.

 1. W jaki sposób przedsiębiorczość tworzy innowacje? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Przesiębiorczość jako sposób na życiową przygodę, na dobre ui na złe. Odpowiedz ilustrując argumentację przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

R:

Część II, Rozdział 8. "Szachraj", s. 169-184.

 1. Organizacja szarej strefy - jasne i mroczne strony. Odpowiedz na podstawie szczególnie charakterystycznego, Twoim zdaniem, przykładu (innego niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Rola kłamstwa i niedopowiedzenia w zarządzaniu. Odpowiedz na podstawie szczególnie charakterystycznego, Twoim zdaniem, przykładu (innego niż w literaturze obowiązkowej).

 

Sa-So:

Część II, Rozdział 8. "Szachraj", s. 169-184.

 1. W jaki sposób myślenie lateralne w firmie przedsiębiorczej sprzyja innowacyjności? Odpowiedz ilustrując argumentację charakterystycznym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Rola blefu w negocjacjach. Pokaż szkodliwe i cenne strony na wybranych przykładach (innych niż w literaturze obowiązkowej).

 

Sp,Sz-Ś:

Część II, Rozdział 9. "Wieczne dziecko", s.185-198.

 1. Socjalizacja nowego pracownika - rzeczywistość a perspektywa absolwenta Wydziału Zarządzania UW. Odpowiedz na podstawie szczególnie trafnego, Twoim zdaniem, przykładu (innego niż w literaturze obowiązkowej).

 2. Rola zabawy w firmie IT. Odpowiedz ilustrując argumentację charakterystycznym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej).

 

T-U:

Część II, Rozdział 10. "Gaja", s. 199-208.

 1. Czy polecał(a)byś pracę kolegom i koleżankom kończącym właśnie studia na Wydziale Zarządzania UW w firmie międzynarodowej? Odpowiedz ilustrując argumentację przykładami z praktyki (innymi niż w literaturze obowiązkowej), pokazującymi jasne i mroczne strony działających w Polsce korporacji międzynarodowych.

 2. Jak firma może lepiej dbać o zrównoważony wzrot, jednocześnie zachowując zasadę efektywności w zarządzaniu? Odpowiedz ilustrując argumentację charakterystycznym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej)

 

V, W:

Część II, Rozdział 11. "Kosmogonia", s. 209-218.

 1. Jak postać założyciela wpływa na kulturę firmy? Odpowiedz na podstawie szczególnie ciekawego, Twoim zdaniem, przykładu (innego niż w literaturze obowiązkowej)

 2. Jak zarządzać organizacją kultury i sztuki (creative businesses)? Odpowiedz ilustrując argumentację szczególnie wartościowym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej)

 

Z, Ż, Ź:

Część II, Rozdział 11. "Soteriologia", s. 219-234.

 1. Historia upadku firmy. Opisz pouczający, Twoim zdaniem, przykład (inny niż w literaturze obowiązkowej)

 2. Jak Feniks z popiołów? Przedstaw interesujący przykład transformacji lub odrodzenia firmy (inny niż w literaturze obowiązkowej) i pokaż możliwości i ograniczenia.

 

Up


Literatura podstawowa

 

Ogólnie - literatura kursowa

 

Do testu obowiązuje:

 

Up


Literatura uzupełniająca

.

Up

Back

Back to Index