Nauka o organizacji

 

Prof. dr hab. Monika Kostera

kontakt

 

Cel zajęć

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Ogłoszenia

Polecam cykl moich comiesięcznych felietonów w Nowym Obywatelu, gdzie tłumaczę w popularny sposób sporo pojęć z zakresu nauk zarzadzania (i tego przedmiotu). Dostępne pod tym linkiem.

*

Moje dyżury :

środy, godz. 10:00, po umówieniu się


Cel zajęć

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych.  Celem kursu jest zapoznanie się ze wspołczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą humanistyczną.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Up


Celowi określonemu powyżej służą:

 • Tematyczne wykłady
 • Zapoznanie z różnymi teoriami organizacji
 • Ilustracje przykładami z badań i z życia
 • Systematyczna synteza materiału w trakcie trwania kursu

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

 

Zaliczenie kursu

 

Zaliczenie w formie (1) eseju pisemnego lub (2) prezentacja projektu na ostatnim wykładzie

Ścieżka 1) Esej pisemny: 11 czerwca z całego materiału, możliwe tematy zostaną podane później

Ścieżka 2) Prezentacja przypadku ilustrującego teorię z wykładu w czasie zajęć (zgodnie z listą prezentacji - poniżej).
Opcja dostępna wyłącznie dla studentów uczęszczających na wykłady. 14/5 będą zbierane zapisy grup na prezentacje zaliczeniowe (opcja dostęna wyłczne dla studentów z 9 lub więcej obecnościami na wykładach). Jeśli będzie więcej chętnych niż terminów, przeprowadzony zostanie konkurs. Proszę o przygotowanie na ten termin atrakcyjnych propozycji tematów
Praca przygotowywana w 2-4 osobowych grupach

Prezentujący maja bezwzględny i nienegocjowalny obowiązek do bycia obecnymi na całym "przynależnym" wykładzie (np. prezentacja o kulturze - na wykładzie Kultura). Nie przyjmuję zwolnień lekarskich, jeśli jeden z prezentujących jest chory lub z innego powodu nie może być na własnej prezentacji, to pozostali członkowie zespołu muszą przedstawić pracę także tej osoby.

Wszyscy uczestnicy grupy otrzymują jednakowe oceny, chyba, że prezentowały drastycznie różny poziom zaangażowania.

Bezwzględnie należy zapoznać się z tematem zajęć zgodnie z podaną lekturą (przeczytać wcześniej obowiązującą na dany wykład lekturę podaną niżej) i przygotować studium przypadku ukazujące temat - tak jak jest on przedstawiony w literaturze i na wykładzie - w praktyce.

Możliwe formy prezentacji: power-point, opowieść, przedstawienie teatralne, utwór muzyczny skomponowany przez autorów z interpretacją słowną, opowieśc ilustrowana zdjęciami/ rysunkami/ obrazami autorów, lub do uzgodnienia ze mną (mogą być

ieszane - jednak musi być treść merytoryczna, związana z tematem)

Możliwe źródła przypadków: badania własne (najwyżej punktowane są materiały zebrane w terenie specjalnie na zaliczenie tego przedmiotu), literatura naukowa, fachowa i piękna, film, sztuka.

Nie zaliczają prezentacje skopiowane z sieci, oparte wyłącznie/ w przeważającej mierze na internetowych stronach firm czy Wikipedii; nie zaliczają prezentacje jedynie odczytane ze slajdów bez próby nawiązania kontaktu z audutorium.
Prezentacja trwa 15 minut. Należy wcześniej zainstalować w sali wszystkie pliki, które maj być prezentowane

 

Poprawki

Można podchodzić do poprawki z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.


Dyżur: Proszę o uprzednie umówienie się.

 

Up


Program zajęć

wtorki 15:00-16:30

30 h

sala 0.310

Wykłady


 1. Organizacja i organizowanie; Zarządzanie
  26/02.2019
  Kostera, M. i B. Glinka (2012) "Wstęp", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 13-26.

 2. Podsystemy organizacji: Kultura organizacyjna
  5/03
  Literatura: Krzyworzeka, P. (2012) "Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 63-78.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79-86, 243-252.

 3. Podsystemy organizacji: Technologia
  12/03
  Literatura: Kociatkiewicz, J. (2012) "Nowe technologie w organizacjach", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-265.
  Postuła, A. (2012) "Teoria aktora-sieci", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 540-555. (23 marca)

 4. Podsystemy organizacji: Struktura społeczna organizacji
  19/03
  Literatura: Glinka, B. i P.Hensel (2012) "Struktury i projektowanie organizacji", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 267-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 167-203. (30 marca)

 5. Podsystemy organizacji: Struktura fizyczna. Przestrzeń organizacji
  26/03
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 244-266.

 6. Idee i problemy: Przywództwo
  2/4
  Literatura: Ciuk, S. (2012) "Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 429-442.

 7. Idee i problemy: Przedsiębiorczość
  9/4
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 165-168.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229-240.

 8. Idee i problemy: Mody w zarządzaniu
  16/4
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 157-160.

 9. Idee i problemy: Wyobraźnia organizacyjna
  30/4
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18

 10. Idee i problemy: Zarządzanie na rynku wrażeń
  7/5
  Literatura: Kostera, M. (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", w: w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 361-375.


 11. Idee i problemy: Zmiana organizacyjna
  14/5
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-262.
  Termin zbierania zapisy na prezentacje zaliczeniowe - dotyczy wyłącznie studentów z 9 lub więcej obecnościami

 12. Idee i problemy: Tożsamość organizacji
  21/5
  Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 51-56.
  Prezentacje zaliczeniowe

 13. Nowe wyzwania: Samoorganizacja i organizacje alternatywne.
  28/5
  Literatura: Bogacz, Wojtanowska, Ewa i Sylwia Wrona (2016) (red.) Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Prezentacje zaliczeniowe

 14. Prezentacje zaliczeniowe
  4/6

 15. Zaliczenie (40 min), 15:00-15:45
  Prezentacje zaliczeniowe (45 min), 15:45-16:30
  11/6

 

Up


Do zaliczenia obowiązuje

 • Materiał z wykładów
 • Literatura z wykładów (powyżej)

Up


Literatura uzupełniająca

 

Back

Back to Index